Hotărâri

ANUL 2019

HCL NR.43 din 23.12.2019privind rectificarea bugetului local pe trim.IV, anul 2019.

HCL NR.42 din 19.12.2019privind stabilirea și aprobarea impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul  fiscal 2020;

HCL NR.41 din 19.12.2019privind  aprobarea acordării ,,Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei, net, familiilor din Comuna Măerişte, care au împlinit 50 ani de căsătorie sau urmează să împlinească în cursul anului 2019;

HCL NR.40 din 19.12.2019privind rectificarea bugetului local pe anul 2019;

HCL NR.39 DIN 28.11.2019privind aprobarea alocării sumei de 12000 lei , de la bugetul local, pentru achiziționarea pachete-cadou pentru copiii preșcolari, școlari și copiilor cu probleme de handicap/asistați social, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

HCL NR.38 DIN 28.11.2019privind aprobarea / alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni, decembrie 2019, ianuarie și februarie 2020;

HCL NR.37 DIN 28.11.2019privind  aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici în cadrul proiectului: “MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL DIN SAT MĂLĂDIA, COMUNA MĂERIȘTE, JUDEȚUL SĂLAJ” ;

HCL NR.36 DIN 28.11.2019privind aprobarea alocării de la bugetul Comunei Măeriște, a unor fonduri, pentru activităţi nonprofit de interes local, unității de cult Parohia/Biserica Ortodoxă Sorușa-Uileac , comuna Măeriște, județul Sălaj;

HCL NR.35 DIN 28.11.2019privind  aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019;

HCL NR.34 DIN 31.10.2019 - privind  aprobarea alocării de la bugetul Comunei Măeriște, a unor fonduri, pentru activităţi nonprofit de interes local, unității de cult din localitatea Giurtelecu Șimleului, județul Sălaj.

HCL NR.33 DIN 31.10.2019 - privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019;

HCL NR.32 DIN 30.09.2019 - privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune a imobilului cu destinația de Cabinet medical, situat în localitatea Măeriște, nr. 196, comuna Măeriște, județul Sălaj,  încheiat între Consiliul Locat Măeriște și dr.COZMA GABRIELA, medic specialist de medicină de familie.

HCL NR.31 DIN 30.09.2019 - privind aprobarea cheltuielilor ce reprezintă contribuția proprie la proiect a Comunei Măeriște și care vor fi suportate din bugetul local al Comunei Măeriște , în cadrul proiectului ,, MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA MĂERIȘTE, JUDEȚUL SĂLAJ”  proiect care va fi depus pentru finanțare prin Fondul de Dezvoltare și Investiții.

HCL NR.30 DIN 30.09.2019 – privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA MĂERIȘTE, JUDEȚUL SĂLAJ”

HCL NR.29 DIN 30.09.2019 – privind  desemnarea  reprezentanților Consiliului Local Măeriște în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Măeriște, județul Sălaj, pentru anul școlar 2019-2020.

HCL NR.28 DIN 30.09.2019 – privind aprobarea atribuirii gratuite a unei cantităţi de material lemnos pentru foc unităţilor de cult de pe raza comunei Măerişte și O.N.G. Fundaţia ,,Prietenia” Măerişte.

HCL NR.27 DIN 30.09.2019 -privind aprobarea/stabilirea modului de exploatare şi valorificare a materialului lemnos din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Măerişte, stabilirea şi aprobarea prețului de vînzare directă  din rampă a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Măerişte, jud. Sălaj, Unitate de producţie : I – MĂERIȘTE .

HCL NR.26 DIN 30.09.2019 -privind  aprobarea alocării de la bugetul Comunei Măeriște, a unor fonduri, pentru activităţi nonprofit de interes local, unității de cult din localitatea Măerişte , județul Sălaj.

HCL NR.25 din 30.08.2019privind aprobarea  scoaterii la licitație și stabilirea prețului de pornire la licitație, în vederea închirierii unui spațiu (din clădirea fostului Sediu al Primăriei Uileacu Șimleului) aparținând domeniului public al Comunei Măeriște, județul Sălaj;

HCL NR.24 din 30.08.2019 - privind aprobarea  Organigramei, a  Statului de funcții și stabilirea unor măsuri potrivit Codului administrativ, pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Măeriște, jud.Sălaj şi ale Serviciilor Publice de interes local;

HCL NR.23 din 30.08.2019privind  rectificarea bugetului local pe anul 2019;

HCL NR.22 DIN 30.08.2019privind alegerea presedintelui de sedinta petru urmatoarele 3 luni: septembrie, octombrie si noiembrie 2019;

HCL NR.21 DIN 31.07.2019 - privind  aprobarea acordării unui sprijin financiar d-nei Baraboiu Mariana, domiciliată în loc. Giurtelecu Șimleului, nr.41, com. Măeriște, jud. Sălaj.

HCL NR.20 DIN 31.07.2019 - privind aprobarea   unor modificări în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Măeriște, în Anexa cuprinzând „Lista bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Măerişte” la  Secţiunea I: Bunuri imobile, poziția/nr.crt. 9;

NR.19 DIN 27.06.2019 - privind aprobarea completării Programului Anual de Achiziții Publice, pentru anul 2019;

HCL NR.18 din 27.06.2019privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019;

HCL NR.17 din 30.05.2019privind aprobarea modificării inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Măeriște/ Anexa cuprinzând „Lista bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Măerişte” la  Secţiunea I: Bunuri imobile, însuşită prin H.C.L. nr. 21/ 21.08.1999;

HCL NR.16 din 30.05.2019privind aprobarea alocării de la bugetul Comunei Măeriște,  a unor fonduri, pentru activităţi nonprofit de interes local, Unității de cult-BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA  din localitatea Criştelec și Unității de cult –BISERICA ORTODOXĂ din localitatea Doh;

HCL NR.15 din 30.05.2019 - privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni ( iunie,  iulie, august 2019);

HCL NR.14 din 23.04.2019 -privind modificarea începând cu anul fiscal 2020, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata inflației în procent de 4,6%.

HCL NR.13 din 23.04.2019 -privind aprobarea  Programului Anual de Achiziţii Publice, pentru anul 2019;

HCL NR.12 din 23.04.2019 -privind aprobarea  bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019;

HCL NR.11 DIN 28.03.2019privind aprobarea aderării Comunei Măeriște, ca membru, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Barcăul”

HCL NR.10 DIN 28.03.2019privind aprobarea actualizării valorii din bugetul proiectului și a valorii cheltuielilor de cofinanțare care vor fi suportate din bugetul local al Comunei Măeriște, în cadrul proiectului ,,ASFALTARE DRUM COMUNAL DC99 ȘI STRĂZI ÎN COMUNA MĂERIȘTE, JUDEȚUL SĂLAJ” ca urmare a finalizării achizițiilor și a actualizării valorii contractului de lucrări , în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.114/2018;

HCL NR.9 DIN 28.03.2019privind însușirea/ aprobarea Amenajamentului Pastoral a proprietarilor/utilizatorilor de pajiști din UAT Măeriște , jud. Sălaj;

HCL NR.8 DIN 28.02.2019 -privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitare de pe raza Comunei Măerişte, pentru anul şcolar 2019 – 2020.

HCL NR.7 DIN 28.02.2019 -privind mandatarea primarului/reprezentantului Comunei MĂERIȘTE în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare Nr.777 din 25.09.2018, potrivit reglementărilor OUG 74/2018;

HCL NR.6 din 28.02.2019 – privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit intern;

HCL NR.5 din 28.02.2019 -privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni,martie, aprilie, mai 2019;

HCL NR.1-31.01.2019 Privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a PLANULUI URBANISTIC GENERAL (PUG) al Comunei Măeriște, județul Sălaj

HCL NR.2-3101.2019 Privind aprobarea stabilirii salariilor de bază, începând cu luna ianuarie 2019, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Măeriște, județul Sălaj

HCL nr.3-31.01.2019 Privind aprobarea  Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pentru anul 2019

HCL NR.4-31.01.2019 Privind validarea dispoziției de aprobare a acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul anului 2018;

ANUL 2018

HCL nr.48 din 18.12.2018 Privind aprobarea executării studiului de fezabilitate pentru proiectul  ,,Înființare sistem de distribuție gaze naturale în Comuna Măerişte, județul Sălaj”;

HCL nr.47 din 18.12.2018 Privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Măerişte a clădirii ,,Punct sanitar din localitatea Uileacu Şimleului,, com. Măerişte, jud. Sălaj;

HCL nr.46 din 18.12.2018 Privind aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al  primarului Comunei Măeriște, jud.Sălaj, pentru anul 2019;

HCL NR.45 din 18.12.2018 Privind aprobarea Organigramei şi a  Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Măeriște, jud.Sălaj şi ale serviciilor publice de interes local;

HCL NR.44 din 18.12.2018 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;

HCL nr.43 din 29.11.2018 Privind aprobarea/alocarea sumei de 10000 lei pentru achiziționarea pachete-cadou pentru copiii preșcolari, școlari și copiilor cu probleme de handicap/asistați social, cu ocazia sărbătorilor de iarnă;

HCL nr.42 din 29.11.2018 Privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2019

HCL nr.41 din 29.11.2018 Privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni (decembrie 2018 şi ianuarie, februarie 2019)

HCL nr.40 din 29.11.2018 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

HCL NR.39 din 31.10.2018 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;

HCL NR.38 din 31.10.2018 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor din documentaţia tehnico-economica pentru ,,MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL DIN SAT MĂLĂDIA, COMUNA MĂERIŞTE, JUDEŢUL SĂLAJ” , înlocuirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi selecţie Măsura 3/6B prevăzute în HCL nr.40/29.11.2017, cu noi criterii de eligibilitate şi noi criterii de selecţie precum şi înlocuirea responsabilului legal de proiect pentru implementarea proiectului „MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL DIN SAT MĂLĂDIA, COMUNA MĂERIŞTE, JUDEŢUL SĂLAJ” pentru depunerea unei cererei de finanţare pe Măsura M3/6B ,,Promovarea tradiţiilor şi valorilor locale prin mica infrastructură locală”;

HCL NR.37 din 27.09.2018 privind aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investiţii ,,Asfaltare Drum Comunal DC 99 şi străzi în Comuna Măerişte, judeţul Sălaj,, ca urmare a finalizării proiectului tehnic;

HCL NR.36 din 27.09.2018 privind aprobarea/stabilirea modului de exploatare şi valorificare a materialului lemnos din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Măerişte, stabilirea şi aprobarea prețului de vînzare directă  din rampă a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Măerişte-Unitate de producţie : IV – Doh;

HCL NR.35 din 27.09.2018 privind aprobarea alocării de la bugetul Comunei Măeriște, a unor fonduri, pentru activităţi nonprofit de interes local, unității de cult din localitatea Măerişte şi unității de cult din localitatea Criştelec;

HCL NR.34 din 27.09.2018 privind desemnarea  reprezentanților Consiliului Local Măeriște în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Măeriște, județul Sălaj, pentru anul școlar 2018-2019;

HCL NR.33 din 27.09.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018;

HCL nr. 32 din 20.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”

HCL nr.31 din 31.08.2018 privind aprobarea documentaţiei -PLAN URBANISTIC ZONAL – ,,INTRODUCERE ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂŢII MĂERIŞTE, COM. MĂERIŞTE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ DE SERVICIU, CU REGIM MIC DE ÎNĂLŢIME”

HCL nr.30 din 31.08.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018

HCL nr.29 din 31.08.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni (septembrie, octombrie, noiembrie 2018)

HCL nr.28

HCL nr.27

HCL nr.26

HCL NR.25 din 28.06.2018 Privind aprobarea înlocuirii responsabilului legal de proiect pentru obiectivul de investiţie „MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL DIN SAT MĂLĂDIA, COMUNA MAERIŞTE, JUDEŢUL SĂLAJ”, proiect finanţat din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Măsura 19.2, contractul de finantare C1920074C219563302215, care va reprezenta Comuna Măerişte în relaţiile cu AFIR-ul.

HCL NR.24 din 28.06.2018 Privind aprobarea  achiziţionării  unui  tocător de vegetaţie pentru braţ de buldoexcavator;

HCL NR.23 din 28.06.2018 Privind aprobarea  modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Măeriște, jud.Sălaj şi ale Serviciilor publice de interes local;

HCL nr. 22 din 31.05.2018 privind aprobarea Planului anual de acţiune  privind serviciile sociale acordate în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Măerişte, jud. Sălaj .

HCL nr. 21 din 31.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de prestații și asistenţă socială organizat la nivelul comunei Măerişte, judeţul SĂLAJ;

HCL nr. 20 din 31.05.2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni, iunie, iulie, august;

HCL nr. 19 din 31.05.2018 privind aprobarea atribuirii gratuite a unei cantităţi de material lemnos pentru foc unităţilor de cult de pe raza comunei Măerişte, O.N.G. Fundaţia ,,Prietenia” Măerişte, şcoli

HCL nr. 18 din 31.05.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018;

HCL NR.17 din 27.04.2018 privind aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investiţii “Asfaltare Drum Comunal DC 99 şi străzi în Comuna Măerişte, judeţul Sălaj”

HCL NR.16 din 27.04.2018 privind  aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului și exploatarea pajiștilor și pășunilor de pe raza teritoriului administrativ al Comunei Măerişte, judeţul Sălaj, aprobarea atribuirii păşunilor prin închiriere către deţinătorii de animale în vederea organizării păşunatului;

HCL NR.15 din 27.04.2018 privind  aprobarea  Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Măerişte, judeţul Sălaj;

Anexe la HCL Nr. 15 din 27.04.2018: CAP 1 MaeristeCAP 2 MaeristeCAP 3 MaeristeCAP 4 MaeristeCAP 5 MaeristeCAP 6 MaeristeCAP 7 MaeristeCAP 8 MaeristeCAP 9 MaeristeCAP 10 Maeriste.

HCL NR.14 din 27.04.2018 privind aprobarea  modificării Anexei nr.39-„Lista bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Măerişte”  Secţiunea I: Bunuri imobile, însuşită prin HCL nr. 21/ 21.08.1999;

HCL NR.13 din 29.03.2018 privind acordarea ,,Diplomei de onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei net, familiilor din Comuna Măerişte, care au împlinit 50 ani de căsătorie sau urmează să împlinească în cursul anului 2018.

HCL NR.12 din 29.03.2018 privind aprobarea completării Programului Anual de Achiziţii Publice, pentru anul 2018.

HCL NR.11 din 29.03.2018 privind aprobarea scoaterii la licitație și stabilirea prețului de pornire la licitație, în vederea închirierii unui spațiu aparținând domeniului public al Comunei Măeriște, Apartament Măerişte (fost sediu Poştă), în suprafaţă de 54 mp.

HCL nr.10 din 16.02.2018 privind aprobarea Programului Anual de Achiziţii Publice, pentru anul 2018.

HCL nr.9 din 16.02.2018 privind aprobarea scoaterii la licitație și stabilirea prețului de pornire la licitație, în vederea închirierii unui spațiu aparținând domeniului public al Comunei Măeriște.

HCL nr.8 din 16.02.2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni.

HCL nr.7 din 16.02.2018 privind aprobarea  bugetului local şi a bugetului instituţiilor  publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018.

HCL nr.6 din 31.01.2018 pentru modificarea HCL Măeriște nr.24/22.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate , pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului Local MĂERIŞTE, privindînlocuirea /completarea Comisiei pentru muncă și protecție socială, juridică și de disciplină, protecția mediului și turism.

HCL nr.5 din 31.01.2018 privind validarea d-lui Ciulic Daniel-Vasile ca și consilier local în cadrul Consiliului Local Măeriște și depunerea jurământului;

HCL nr.4 din 31.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului Comunei Măeriște și din cadrul unor servicii publice din subordinea Consiliului Local;

HCL nr.3 din 31.01.2018 privind aprobarea  scoaterii la licitație și stabilirea prețului de pornire la licitație, în vederea închirierii unui spațiu aparținând domeniului public al Comunei Măeriște, spațiul în suprafață de 310 mp din clădirea ,,Magazia” fostului CAP Măeriște.

HCL nr.2 din 31.01.2018 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2018;

HCL nr.1 din 31.01.2018 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitare de pe raza Comunei Măerişte, pentru anul şcolar 2018 – 2019;

ANUL 2017

HCL NR.43 DIN 21.12.2017 privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora, precum si a amenzilor aplicabile in anul fiscal 2018;

HCL NR.42 DIN 21.12.2017 prin care se ia act de demisia consilierului local Tout Vasile si vacantarea mandatului de consilier local, din cadrul Consiliului Local Maeriste;

HCL nr.41din 21.12.2017 privind rectificarea bugetului pe local pe anul 2017;

HCL NR.33 DIN 27.10.2017 privind aprobarea alocarii de la bugetul Comunei Maeriste, a unor fonduri, pentru activitatile nonprofit de interes local, unitatii de cult din localitatea Giurtelecu Simleului, comuna Maeriste,  judetul Salaj;

HCL NR.32 DIN 27.10.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta/sprijin financiar d-lui LAZAR GHEORGHE din localitatea Giurtelecu Simleului, nr.202, com.Maeriste, jud.Salaj;

HCL NR.31 DIN 27.10.2017 privind aprobarea modificarii HCL nr.1/31.01,2017 privind reorganizarea retelei scolare a unitalilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Maeriste, pentru anul scolar 2017 – 2018 ca urmare restrangerii activitatii aa Gradiniata cu program normal Uileacu Simleului – sectia maghiara;

HCL NR.30 DIN 27.10.2017 privind mandatarea primarului/reprezentantului Comunei Maeriste in  A.G.A. ADI ECODES in vederea aprobarii Strategiei de Contructare si a Documentatiei de Atribuire;

HCL NR.29 DIN 27.10.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;

HCL nr.28 din 28.09.2017 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local privind însușirea ,,Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Măeriște, județul Sălaj”  cu modificările și completările ulterioare;

HCL NR. 27 din 28.09. 2017 privind desemnarea  reprezentanților Consiliului local Măeriște în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale nr.1 Măeriște, județul Sălaj, pentru anul școlar 2015-2016;

HCL NR.26 din 28.09.2017 privind aprobarea regulamentului de ordine interioara;

HCL nr.25 din 28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei MĂERIȘTE;

HCL nr.24 din 28.09.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

HCL 23 din 25.08.2017 privind alegerea presedintului de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

HCL 22 din 25.08.2017 privind rectificarea bugetului local pe 2017

HCL 21 din 27.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ‘ Administratie’ din primaria comunei Maeriste si din serviciile publice din subordinea consiliului local

HCL 20 din 27.07.2017 privind aprobarea modificari statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Maeriste judetul Salaj si ale serviciilor publice de interes local

HCL 19 din 27.07.2017 privind aprobarea alocari de la bugetul comunei Maeriste a unor fonduri pentru activitati non profit de intere local unitatilor de cult din localitatea Maladia si Doh

HCL 18 din 27.07.2017 privind aproparea solicitari prelungiri scrisori de garantare pentru implementarea proiectului ” Centru local de informare turistica in comuna Maeriste si proximitati; dezvoltare si marketing turistic’

HCL 17 din 27.07.2017 privind aprobarea modificarii regulamentului de organizare si functionare al consiliului local al comunei Maeriste judetul Salaj

HCL 16 din 29.06.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

Hotararea nr 15 din 29062017 privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finantari nerambursabile alocate de la bugetul Comunei Maeriste, jud. Salaj, pentru activititi nonprofit de interes local.

HCL 14 din 25.05.2017 cu privire la aprobarea incheieri unui contract de asistenta juritica si reprezentare in instanta cu cabinet de avocat

HCL NR. 13 din 25.05.2017 privind alegerea presedintelui de ședință pentru următoarele trei luni

Hotararea nr 12 din 25052017 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al comunei Maeriste unitatilor de cult din comuna Maeriste judetul Salaj apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania.

HCL 11 din 28.04.2017 privind modificarea si aprobarea organigramei si a statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Maeriste si al serviciilor publice de interes local din subordinea consiliului local al comunei Maeriste judetul Salaj

HCL 10 din 30.03.2017 privind aprobarea programului anual de achizitii publice pe anul 2017

HCL 9 din 30.03.2017 privind aprobarea bugetului local si a bugetului istitutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri poprii pe anul 2017

HCL 8 din 28.02.2017 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTULUI DE SEDINTA PENTRU URMATOARELE 3 LUNI

HCL 7 din 28.02.2017 privind aprobarea scoateri la licitatiei si stabilirea pretului de pornire la licitatie in vederea incherieri unui spatiu apartinand domeniului public al Comunei Maeriste, spatiu in suprafata de 36 mp situat in cladirea anexa din curtea Caminului Cultural Maeriste judetul Salaj

HCL 6 din 28.02.2017 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCL 47 DIN 29.12.2016 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2017, IN SENSUL ELIMINARI UNOR TAXE LOCALE

HCL 5 din 31.01.2017 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERE LOCAL PENTRU ANUL 2017

HCL 4 din 31.01.2017 PRIVIND APROBAREA ACOPERIRI DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECTIUNI DE DEZVOLTARE PE 2016

HCL 3 din 31.01.2017 Privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Maeriste Judetul Salaj si planului de actiune pentru acestea pentru perioada anilor 2017-2021

HCL 2 din 31.01.207 Privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei pt. obiectivul ” Asfaltare drum comunal DC 99 si strazi in comuna Maeriste , judetul Salaj” proiect

HCL 1 din 31.01.2017 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitare de mpe raza Comunei Maeriste  pentru anul 2017-2018

HCL 30 din 31.08.2017 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Maeriste

Hotarare impozite si taxe locale pentru anul 2016.