Hotărâri

HCL NR.27 DIN 30.09.2019 -privind aprobarea/stabilirea modului de exploatare şi valorificare a materialului lemnos din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Măerişte, stabilirea şi aprobarea prețului de vînzare directă  din rampă a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Măerişte, jud. Sălaj, Unitate de producţie : I – MĂERIȘTE .

HCL NR.26 DIN 30.09.2019 -privind  aprobarea alocării de la bugetul Comunei Măeriște, a unor fonduri, pentru activităţi nonprofit de interes local, unității de cult din localitatea Măerişte , județul Sălaj.

HCL NR.25 din 30.08.2019privind aprobarea  scoaterii la licitație și stabilirea prețului de pornire la licitație, în vederea închirierii unui spațiu (din clădirea fostului Sediu al Primăriei Uileacu Șimleului) aparținând domeniului public al Comunei Măeriște, județul Sălaj;

HCL NR.24 din 30.08.2019 - privind aprobarea  Organigramei, a  Statului de funcții și stabilirea unor măsuri potrivit Codului administrativ, pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Măeriște, jud.Sălaj şi ale Serviciilor Publice de interes local;

HCL NR.23 din 30.08.2019privind  rectificarea bugetului local pe anul 2019;

HCL NR.22 DIN 30.08.2019privind alegerea presedintelui de sedinta petru urmatoarele 3 luni: septembrie, octombrie si noiembrie 2019;

HCL NR.21 DIN 31.07.2019 - privind  aprobarea acordării unui sprijin financiar d-nei Baraboiu Mariana, domiciliată în loc. Giurtelecu Șimleului, nr.41, com. Măeriște, jud. Sălaj.

HCL NR.20 DIN 31.07.2019 - privind aprobarea   unor modificări în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Măeriște, în Anexa cuprinzând „Lista bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Măerişte” la  Secţiunea I: Bunuri imobile, poziția/nr.crt. 9;

NR.19 DIN 27.06.2019 - privind aprobarea completării Programului Anual de Achiziții Publice, pentru anul 2019;

HCL NR.18 din 27.06.2019privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019;

HCL NR.17 din 30.05.2019privind aprobarea modificării inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Măeriște/ Anexa cuprinzând „Lista bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Măerişte” la  Secţiunea I: Bunuri imobile, însuşită prin H.C.L. nr. 21/ 21.08.1999;

HCL NR.16 din 30.05.2019privind aprobarea alocării de la bugetul Comunei Măeriște,  a unor fonduri, pentru activităţi nonprofit de interes local, Unității de cult-BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA  din localitatea Criştelec și Unității de cult –BISERICA ORTODOXĂ din localitatea Doh;

HCL NR.15 din 30.05.2019 - privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni ( iunie,  iulie, august 2019);

HCL NR.14 din 23.04.2019 -privind modificarea începând cu anul fiscal 2020, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata inflației în procent de 4,6%.

HCL NR.13 din 23.04.2019 -privind aprobarea  Programului Anual de Achiziţii Publice, pentru anul 2019;

HCL NR.12 din 23.04.2019 -privind aprobarea  bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019;

HCL NR.11 DIN 28.03.2019privind aprobarea aderării Comunei Măeriște, ca membru, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Barcăul”

HCL NR.10 DIN 28.03.2019privind aprobarea actualizării valorii din bugetul proiectului și a valorii cheltuielilor de cofinanțare care vor fi suportate din bugetul local al Comunei Măeriște, în cadrul proiectului ,,ASFALTARE DRUM COMUNAL DC99 ȘI STRĂZI ÎN COMUNA MĂERIȘTE, JUDEȚUL SĂLAJ” ca urmare a finalizării achizițiilor și a actualizării valorii contractului de lucrări , în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.114/2018;

HCL NR.9 DIN 28.03.2019privind însușirea/ aprobarea Amenajamentului Pastoral a proprietarilor/utilizatorilor de pajiști din UAT Măeriște , jud. Sălaj;

HCL NR.8 DIN 28.02.2019 -privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitare de pe raza Comunei Măerişte, pentru anul şcolar 2019 – 2020.

HCL NR.7 DIN 28.02.2019 -privind mandatarea primarului/reprezentantului Comunei MĂERIȘTE în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare Nr.777 din 25.09.2018, potrivit reglementărilor OUG 74/2018;

HCL NR.6 din 28.02.2019 – privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit intern;

HCL NR.5 din 28.02.2019 -privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni,martie, aprilie, mai 2019;

HCL NR.1-31.01.2019 Privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a PLANULUI URBANISTIC GENERAL (PUG) al Comunei Măeriște, județul Sălaj

HCL NR.2-3101.2019 Privind aprobarea stabilirii salariilor de bază, începând cu luna ianuarie 2019, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Măeriște, județul Sălaj

HCL nr.3-31.01.2019 Privind aprobarea  Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pentru anul 2019

HCL NR.4-31.01.2019 Privind validarea dispoziției de aprobare a acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul anului 2018;

Pages: 1 2 3 4 5