Hotărâri

ANUL 2018

HCL nr.48 din 18.12.2018 Privind aprobarea executării studiului de fezabilitate pentru proiectul  ,,Înființare sistem de distribuție gaze naturale în Comuna Măerişte, județul Sălaj”;

HCL nr.47 din 18.12.2018 Privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Măerişte a clădirii ,,Punct sanitar din localitatea Uileacu Şimleului,, com. Măerişte, jud. Sălaj;

HCL nr.46 din 18.12.2018 Privind aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al  primarului Comunei Măeriște, jud.Sălaj, pentru anul 2019;

HCL NR.45 din 18.12.2018 Privind aprobarea Organigramei şi a  Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Măeriște, jud.Sălaj şi ale serviciilor publice de interes local;

HCL NR.44 din 18.12.2018 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;

HCL nr.43 din 29.11.2018 Privind aprobarea/alocarea sumei de 10000 lei pentru achiziționarea pachete-cadou pentru copiii preșcolari, școlari și copiilor cu probleme de handicap/asistați social, cu ocazia sărbătorilor de iarnă;

HCL nr.42 din 29.11.2018 Privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2019

HCL nr.41 din 29.11.2018 Privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni (decembrie 2018 şi ianuarie, februarie 2019)

HCL nr.40 din 29.11.2018 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

HCL NR.39 din 31.10.2018 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;

HCL NR.38 din 31.10.2018 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor din documentaţia tehnico-economica pentru ,,MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL DIN SAT MĂLĂDIA, COMUNA MĂERIŞTE, JUDEŢUL SĂLAJ” , înlocuirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi selecţie Măsura 3/6B prevăzute în HCL nr.40/29.11.2017, cu noi criterii de eligibilitate şi noi criterii de selecţie precum şi înlocuirea responsabilului legal de proiect pentru implementarea proiectului „MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL DIN SAT MĂLĂDIA, COMUNA MĂERIŞTE, JUDEŢUL SĂLAJ” pentru depunerea unei cererei de finanţare pe Măsura M3/6B ,,Promovarea tradiţiilor şi valorilor locale prin mica infrastructură locală”;

HCL NR.37 din 27.09.2018 privind aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investiţii ,,Asfaltare Drum Comunal DC 99 şi străzi în Comuna Măerişte, judeţul Sălaj,, ca urmare a finalizării proiectului tehnic;

HCL NR.36 din 27.09.2018 privind aprobarea/stabilirea modului de exploatare şi valorificare a materialului lemnos din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Măerişte, stabilirea şi aprobarea prețului de vînzare directă  din rampă a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Măerişte-Unitate de producţie : IV – Doh;

HCL NR.35 din 27.09.2018 privind aprobarea alocării de la bugetul Comunei Măeriște, a unor fonduri, pentru activităţi nonprofit de interes local, unității de cult din localitatea Măerişte şi unității de cult din localitatea Criştelec;

HCL NR.34 din 27.09.2018 privind desemnarea  reprezentanților Consiliului Local Măeriște în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Măeriște, județul Sălaj, pentru anul școlar 2018-2019;

HCL NR.33 din 27.09.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018;

HCL nr. 32 din 20.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”

HCL nr.31 din 31.08.2018 privind aprobarea documentaţiei -PLAN URBANISTIC ZONAL – ,,INTRODUCERE ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂŢII MĂERIŞTE, COM. MĂERIŞTE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ DE SERVICIU, CU REGIM MIC DE ÎNĂLŢIME”

HCL nr.30 din 31.08.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018

HCL nr.29 din 31.08.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni (septembrie, octombrie, noiembrie 2018)

HCL nr.28

HCL nr.27

HCL nr.26

HCL NR.25 din 28.06.2018 Privind aprobarea înlocuirii responsabilului legal de proiect pentru obiectivul de investiţie „MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL DIN SAT MĂLĂDIA, COMUNA MAERIŞTE, JUDEŢUL SĂLAJ”, proiect finanţat din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Măsura 19.2, contractul de finantare C1920074C219563302215, care va reprezenta Comuna Măerişte în relaţiile cu AFIR-ul.

HCL NR.24 din 28.06.2018 Privind aprobarea  achiziţionării  unui  tocător de vegetaţie pentru braţ de buldoexcavator;

HCL NR.23 din 28.06.2018 Privind aprobarea  modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Măeriște, jud.Sălaj şi ale Serviciilor publice de interes local;

HCL nr. 22 din 31.05.2018 privind aprobarea Planului anual de acţiune  privind serviciile sociale acordate în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Măerişte, jud. Sălaj .

HCL nr. 21 din 31.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de prestații și asistenţă socială organizat la nivelul comunei Măerişte, judeţul SĂLAJ;

HCL nr. 20 din 31.05.2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni, iunie, iulie, august;

HCL nr. 19 din 31.05.2018 privind aprobarea atribuirii gratuite a unei cantităţi de material lemnos pentru foc unităţilor de cult de pe raza comunei Măerişte, O.N.G. Fundaţia ,,Prietenia” Măerişte, şcoli

HCL nr. 18 din 31.05.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018;

HCL NR.17 din 27.04.2018 privind aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investiţii “Asfaltare Drum Comunal DC 99 şi străzi în Comuna Măerişte, judeţul Sălaj”

HCL NR.16 din 27.04.2018 privind  aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului și exploatarea pajiștilor și pășunilor de pe raza teritoriului administrativ al Comunei Măerişte, judeţul Sălaj, aprobarea atribuirii păşunilor prin închiriere către deţinătorii de animale în vederea organizării păşunatului;

HCL NR.15 din 27.04.2018 privind  aprobarea  Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Măerişte, judeţul Sălaj;

Anexe la HCL Nr. 15 din 27.04.2018: CAP 1 MaeristeCAP 2 MaeristeCAP 3 MaeristeCAP 4 MaeristeCAP 5 MaeristeCAP 6 MaeristeCAP 7 MaeristeCAP 8 MaeristeCAP 9 MaeristeCAP 10 Maeriste.

HCL NR.14 din 27.04.2018 privind aprobarea  modificării Anexei nr.39-„Lista bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Măerişte”  Secţiunea I: Bunuri imobile, însuşită prin HCL nr. 21/ 21.08.1999;

HCL NR.13 din 29.03.2018 privind acordarea ,,Diplomei de onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei net, familiilor din Comuna Măerişte, care au împlinit 50 ani de căsătorie sau urmează să împlinească în cursul anului 2018.

HCL NR.12 din 29.03.2018 privind aprobarea completării Programului Anual de Achiziţii Publice, pentru anul 2018.

HCL NR.11 din 29.03.2018 privind aprobarea scoaterii la licitație și stabilirea prețului de pornire la licitație, în vederea închirierii unui spațiu aparținând domeniului public al Comunei Măeriște, Apartament Măerişte (fost sediu Poştă), în suprafaţă de 54 mp.

HCL nr.10 din 16.02.2018 privind aprobarea Programului Anual de Achiziţii Publice, pentru anul 2018.

HCL nr.9 din 16.02.2018 privind aprobarea scoaterii la licitație și stabilirea prețului de pornire la licitație, în vederea închirierii unui spațiu aparținând domeniului public al Comunei Măeriște.

HCL nr.8 din 16.02.2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni.

HCL nr.7 din 16.02.2018 privind aprobarea  bugetului local şi a bugetului instituţiilor  publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018.

HCL nr.6 din 31.01.2018 pentru modificarea HCL Măeriște nr.24/22.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate , pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului Local MĂERIŞTE, privindînlocuirea /completarea Comisiei pentru muncă și protecție socială, juridică și de disciplină, protecția mediului și turism.

HCL nr.5 din 31.01.2018 privind validarea d-lui Ciulic Daniel-Vasile ca și consilier local în cadrul Consiliului Local Măeriște și depunerea jurământului;

HCL nr.4 din 31.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului Comunei Măeriște și din cadrul unor servicii publice din subordinea Consiliului Local;

HCL nr.3 din 31.01.2018 privind aprobarea  scoaterii la licitație și stabilirea prețului de pornire la licitație, în vederea închirierii unui spațiu aparținând domeniului public al Comunei Măeriște, spațiul în suprafață de 310 mp din clădirea ,,Magazia” fostului CAP Măeriște.

HCL nr.2 din 31.01.2018 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2018;

HCL nr.1 din 31.01.2018 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitare de pe raza Comunei Măerişte, pentru anul şcolar 2018 – 2019;

ANUL 2017

HCL NR.43 DIN 21.12.2017 privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora, precum si a amenzilor aplicabile in anul fiscal 2018;

Pages: 1 2 3 4 5