Hotărâri

ANUL 2017
HCL NR.42 DIN 21.12.2017 prin care se ia act de demisia consilierului local Tout Vasile si vacantarea mandatului de consilier local, din cadrul Consiliului Local Maeriste;

HCL nr.41din 21.12.2017 privind rectificarea bugetului pe local pe anul 2017;

HCL NR.33 DIN 27.10.2017 privind aprobarea alocarii de la bugetul Comunei Maeriste, a unor fonduri, pentru activitatile nonprofit de interes local, unitatii de cult din localitatea Giurtelecu Simleului, comuna Maeriste,  judetul Salaj;

HCL NR.32 DIN 27.10.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta/sprijin financiar d-lui LAZAR GHEORGHE din localitatea Giurtelecu Simleului, nr.202, com.Maeriste, jud.Salaj;

HCL NR.31 DIN 27.10.2017 privind aprobarea modificarii HCL nr.1/31.01,2017 privind reorganizarea retelei scolare a unitalilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Maeriste, pentru anul scolar 2017 – 2018 ca urmare restrangerii activitatii aa Gradiniata cu program normal Uileacu Simleului – sectia maghiara;

HCL NR.30 DIN 27.10.2017 privind mandatarea primarului/reprezentantului Comunei Maeriste in  A.G.A. ADI ECODES in vederea aprobarii Strategiei de Contructare si a Documentatiei de Atribuire;

HCL NR.29 DIN 27.10.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;

HCL nr.28 din 28.09.2017 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local privind însușirea ,,Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Măeriște, județul Sălaj”  cu modificările și completările ulterioare;

HCL NR. 27 din 28.09. 2017 privind desemnarea  reprezentanților Consiliului local Măeriște în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale nr.1 Măeriște, județul Sălaj, pentru anul școlar 2015-2016;

HCL NR.26 din 28.09.2017 privind aprobarea regulamentului de ordine interioara;

HCL nr.25 din 28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei MĂERIȘTE;

HCL nr.24 din 28.09.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

HCL 23 din 25.08.2017 privind alegerea presedintului de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

HCL 22 din 25.08.2017 privind rectificarea bugetului local pe 2017

HCL 21 din 27.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ‘ Administratie’ din primaria comunei Maeriste si din serviciile publice din subordinea consiliului local

HCL 20 din 27.07.2017 privind aprobarea modificari statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Maeriste judetul Salaj si ale serviciilor publice de interes local

HCL 19 din 27.07.2017 privind aprobarea alocari de la bugetul comunei Maeriste a unor fonduri pentru activitati non profit de intere local unitatilor de cult din localitatea Maladia si Doh

HCL 18 din 27.07.2017 privind aproparea solicitari prelungiri scrisori de garantare pentru implementarea proiectului ” Centru local de informare turistica in comuna Maeriste si proximitati; dezvoltare si marketing turistic’

HCL 17 din 27.07.2017 privind aprobarea modificarii regulamentului de organizare si functionare al consiliului local al comunei Maeriste judetul Salaj

HCL 16 din 29.06.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

Hotararea nr 15 din 29062017 privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finantari nerambursabile alocate de la bugetul Comunei Maeriste, jud. Salaj, pentru activititi nonprofit de interes local.

HCL 14 din 25.05.2017 cu privire la aprobarea incheieri unui contract de asistenta juritica si reprezentare in instanta cu cabinet de avocat

HCL NR. 13 din 25.05.2017 privind alegerea presedintelui de ședință pentru următoarele trei luni

Hotararea nr 12 din 25052017 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al comunei Maeriste unitatilor de cult din comuna Maeriste judetul Salaj apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania.

HCL 11 din 28.04.2017 privind modificarea si aprobarea organigramei si a statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Maeriste si al serviciilor publice de interes local din subordinea consiliului local al comunei Maeriste judetul Salaj

HCL 10 din 30.03.2017 privind aprobarea programului anual de achizitii publice pe anul 2017

HCL 9 din 30.03.2017 privind aprobarea bugetului local si a bugetului istitutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri poprii pe anul 2017

HCL 8 din 28.02.2017 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTULUI DE SEDINTA PENTRU URMATOARELE 3 LUNI

HCL 7 din 28.02.2017 privind aprobarea scoateri la licitatiei si stabilirea pretului de pornire la licitatie in vederea incherieri unui spatiu apartinand domeniului public al Comunei Maeriste, spatiu in suprafata de 36 mp situat in cladirea anexa din curtea Caminului Cultural Maeriste judetul Salaj

HCL 6 din 28.02.2017 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCL 47 DIN 29.12.2016 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2017, IN SENSUL ELIMINARI UNOR TAXE LOCALE

HCL 5 din 31.01.2017 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERE LOCAL PENTRU ANUL 2017

HCL 4 din 31.01.2017 PRIVIND APROBAREA ACOPERIRI DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECTIUNI DE DEZVOLTARE PE 2016

HCL 3 din 31.01.2017 Privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Maeriste Judetul Salaj si planului de actiune pentru acestea pentru perioada anilor 2017-2021

HCL 2 din 31.01.207 Privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei pt. obiectivul ” Asfaltare drum comunal DC 99 si strazi in comuna Maeriste , judetul Salaj” proiect

HCL 1 din 31.01.2017 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitare de mpe raza Comunei Maeriste  pentru anul 2017-2018

HCL 30 din 31.08.2017 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Maeriste

Hotarare impozite si taxe locale pentru anul 2016.

Pages: 1 2 3 4 5