Secretar

Numele si prenumele: Mitrasca Maria
Data nasterii:
Adresa: com. Maeriste, Nr. 195A, Jud. Salaj
Telefon fix: 0260 657101
Telefon mobil: 0769 224266
E-Mail: primariamaeriste@yahoo.com
Nationalitate:
Experienta:
Educatie: Studii superioare
Competente si Aptitudini:
Atributii:

Conform legilor în vigoare, secretarul este funcționar public de conducere, cu studii superioare juridicce sau administrative.

Funcția de secretar se ocupă pe bază de concurs sau examen, după caz, iar numirea se face de către primar.

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ

Art. 116. – (1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teitorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului. municipiului, judetului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcționar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie.

(2) Secretarul unității administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancțiunea destituirii din funcție.

(3) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi soț, soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean, sub sancțiunea eliberării din funcție.

(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu și regimul disciplinar ale secretarului unității administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile legislative privind funcția publică și funcționarii publici.

Art. 117. - Secretarul unității administrativ-teritoriale îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:
a) avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului si ale președintelui consiliului judetean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
b) participă la ședințele consiliului local, respectiv ale consiliului județean;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, respectiv consiliul județean și președintele acestuia, precum și între aceștia și prefect;
d) organizează arhiva si evidența statistică a hotărârilor consiliului local si a dispozițiilor primarului respectiv a hotărârilor consiliului judetean si a dispozitiilor președintelui consiliului judetean;
e) asigură transparența și comunicarea către autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completările ulterioare;
f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeste procesul-verbal al ședintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, și redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
g) pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean. și comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atributii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul județean sau de președintele consiliului județean, după caz.